Vzorec návratnosti prodeje (obsah)

 • Vzorec
 • Příklady
 • Kalkulačka

Jaký je výnos z prodeje?

Pojem „návratnost tržeb“ označuje finanční poměr, který pomáhá při hodnocení, jak je společnost schopna převést své příjmy na provozní zisk. Jinými slovy se používá pro výpočet výše zisku generovaného za dolar z prodeje. Protože návratnost tržeb je měřítkem provozní efektivity společnosti, je obecně známá jako provozní zisk. Vzorec pro návratnost tržeb za dané období lze odvodit potápěním provozního zisku nebo zisku společnosti před úrokem a zdaněním (EBIT) jejím čistým prodejem. Matematicky je reprezentován jako,

Return on Sales = EBIT / Net Sales

Příklady vzorce návratnosti prodeje (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe porozuměli výpočtu vzorce návratnosti prodeje.

Tuto šablonu Return on Sales Formula Excel si můžete stáhnout zde - Template Excel Return on Sales Formula

Vzorec návratnosti prodeje - Příklad č. 1

Vezměme si příklad společnosti, která vykázala čistý příjem 80 000 USD z čistého prodeje 500 000 USD v průběhu roku 2018. Dále v průběhu roku společnost vynaložila úrokové náklady ve výši 15 000 USD a zaplatila daně ve výši 10 000 USD. Vypočítejte návratnost tržeb společnosti během roku 2018.

Řešení:

EBIT se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

EBIT = čistý příjem + úrok + daně

 • EBIT = 80 000 $ + 15 000 $ + 10 000 $
 • EBIT = 105 000 $

Návratnost prodeje se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Návratnost prodeje = EBIT / čistý prodej

 • Návratnost prodeje = 105 000 $ / 500 000 $
 • Návratnost prodeje = 21%

Proto v roce 2018 činila návratnost tržeb společnosti 21%.

Vzorec návratnosti prodeje - Příklad č. 2

Vezměme si příklad společnosti Walmart Inc. pro ilustraci výpočtu návratnosti tržeb. Podle výroční zprávy za rok 2018 společnost vytvořila provozní zisk ve výši 20, 44 miliard USD z čistého prodeje 495, 76 miliard USD. Vypočítejte návratnost tržeb společnosti Walmart Inc. za rok 2018.

Řešení:

Návratnost prodeje se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Návratnost prodeje = EBIT / čistý prodej

 • Návratnost tržeb = 20, 44 miliard USD / 495, 76 miliard USD
 • Návratnost prodeje = 4, 12%

Proto se společnosti Walmart Inc. podařilo v roce 2018 dosáhnout obratu 4, 12%.

Zdrojový odkaz: Walmart Inc.Bilanční list

Návratnost prodejního vzorce - Příklad č. 3

Vezměme si příklad výroční zprávy společnosti Apple Inc. za rok 2018. Podle výkazu zisku a ztráty společnost vykázala čistý zisk 59, 53 miliardy USD z čistého prodeje 265, 60 miliardy USD. Dále společnost v průběhu období vynaložila úrokové náklady ve výši 3, 24 miliardy USD a zaplatila daně z příjmu ve výši 13, 37 miliardy USD. Vypočítejte návratnost celkových aktiv pro Apple Inc. na základě daných informací.

Řešení:

EBIT se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

EBIT = čistý příjem + úrok + daně

 • EBIT = 59, 53 miliardy USD + 3, 24 miliardy USD + 13, 37 miliardy USD
 • EBIT = 76, 14 miliard USD

Návratnost prodeje se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Návratnost prodeje = EBIT / čistý prodej

 • Návratnost tržeb = 76, 14 miliard USD / 265, 60 miliard USD
 • Návratnost prodeje = 28, 67%

Návratnost tržeb společnosti Apple Inc. za rok 2018 tedy činila 28, 67%.

Zdroj L: inkoust: Apple Inc.Balance Sheet

Vysvětlení

Vzorec pro návratnost prodeje lze odvodit pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve určete provozní zisk společnosti za dané časové období, které je k dispozici jako samostatná řádková položka ve výkazu zisku a ztráty. Jinak lze provozní zisk vypočítat připočtením úrokových nákladů a daní zaplacených k čistému příjmu společnosti.

EBIT = čistý příjem + úrok + daně

Krok 2: Dále určete čistý prodej společnosti, která je jednou z prvních 2-3 řádkových položek výkazu zisku a ztráty pro většinu společností.

Krok 3: Konečně lze vzorec návratnosti prodeje odvodit potápěním provozního zisku společnosti nebo EBIT čistým prodejem, jak je uvedeno níže.

Návratnost prodeje = EBIT / čistý prodej

Relevance a použití vzorce návratnosti prodeje

Je důležité pochopit pojem návratnosti prodeje, protože je používán různými zúčastněnými stranami společnosti (jako jsou investoři, věřitelé a věřitelé), protože tato finanční metrika zachycuje, jak dobře je společnost schopna využít svou provozní efektivitu k dosažení vyššího zisku z čistého prodeje. Jinými slovy, návratnost prodeje může být použita k získání vhledu do potenciálního výdělku, potenciálu reinvestování a schopnosti splácet dluh společnosti. Vyšší návratnost tržeb obvykle znamená, že společnost si vede dobře a že si dokáže udržet více peněz jako provozní zisk.

Návratnost tržeb lze dále použít k porovnání výkonnosti v běžném období s výkonností v minulosti. Takové srovnání pomáhá při analýze trendu a hodnocení vnitřní účinnosti subjektu v časovém období. Rostoucí trend ve skutečnosti znamená, že společnost roste efektivně, zatímco klesající trend může naznačovat hrozící finanční nedostatek. Návratnost tržeb lze také použít při srovnávacím srovnávání, tj. Porovnání předmětné společnosti s jejími vrstevníky, které byly vybrány na základě rozsahu provozu a provozního průmyslu.

Kalkulačka návratnosti prodeje

Můžete použít následující kalkulačku návratnosti prodeje

EBIT
Čisté tržby
Návratnost prodeje

Návratnost prodeje =
EBIT =
Čisté tržby
0 = 0
0

Doporučené články

Toto je průvodce pro návratnost prodeje. Zde diskutujeme, jak vypočítat návratnost prodeje, spolu s praktickými příklady. Poskytujeme také kalkulačku návratnosti prodeje se stahovatelnou šablonou Excel. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Vzorec pro čistou současnou hodnotu
 2. Jak vypočítat nominální úrokovou sazbu?
 3. Jak vypočítat vzorec pro provozní poměr
 4. Výpočet vzorce procento zisku

Kategorie: