Úvod do příjmů

Výnosy z příjmů se vztahují k výdajům vzniklým při každodenním provozu podniku. Jedná se o opakující se charakter a jsou přiděleny na účet zisků a ztrát ve stejném roce. Na rozdíl od kapitálových výdajů se tyto nepřenášejí do budoucích let. Výnos z příjmů je získán ve stejném účetním období jako takovém. Náklady se liší od nákladů na výrobu komodity po prodejní náklady nebo od jakýchkoli nákladů vzniklých při platbě nájemného nebo běžných nákladů účetní jednotky. Zahrnuje také náklady vynaložené na údržbu kapitálových výdajů, tj. Náklady na údržbu strojního zařízení každý rok.

Příklady příjmů

Příklady příjmů jsou následující:

Příklad č. 1 - Odpisy na strojním zařízení

Jedním z příkladů příjmových výdajů, které by mohly sloužit jako kontrast k investičním výdajům, je odpis prováděný na aktivovaném ročním základě. Počáteční výdaje na strojní zařízení by představovaly kapitálové výdaje a vykázaly by se v rozvaze ve výši zaplacené za jejich získání. Ročně by se na strojích odepisovaly 10% odpisy. Účtované odpisy by byly výnosem a na konci roku by tvořily část účtu zisků a ztrát. Níže je uveden příklad jednoho z nákupů strojů a následných odpisů na konci roku.

 • Společnost A zakoupila stroje 1. ledna 2016 za 1200 USD
 • Koncern by měl odpisovat aktivum ve výši 10% ročně
 • Níže jsou uvedeny deníkové zápisy, které by byly předány pro účtování strojního zařízení v průběhu roku 2016

Příklad č. 2 - Náklady práce

Výdaje na příjmy lze rozdělit do dvou forem. Přímé a nepřímé. Nepřímý formulář byl již zahrnut v příkladu 1 ve formě výdajů, které jsou nutné k údržbě určitého kusu strojů, zařízení nebo podniku obecně.

Přímou formou příjmů jsou výdaje vzniklé v surovinách, práci nebo jiných formách výroby, které jsou povinně povinny zřídit produkt nebo službu. Pokud k tomu nedojde, nejsou k dispozici žádné přímé faktory, které by umožnily získat hotový produkt nebo služby za účelem prodeje, a tedy provádění prvotřídního podnikání.

Náklady na pracovní sílu se v tomto ohledu stávají důležitou součástí. Jedná se o mzdy, které jsou vypláceny dělníkům za pokračování ve výrobě. Mohly by se vypočítat na základě denní, hodinové nebo týdenní sazby a platit jim na týdenní bázi nebo na konci měsíce. Opět je důležité stanovit kolem faktorů důležité faktory, jako jsou platby přesčas a bonusy. Ty musí být zaplaceny kromě běžných sazeb.

Obava by mohla vypočítat hrubý zisk ze své práce, pokud by snížila přímé materiálové a mzdové náklady z uskutečněných prodejů.

Příklad č. 3 - Zaplaceno nájemné

Každé obchodní zařízení zaujímá fyzické místo k podnikání. Za toto místo musí pravidelně platit pevnou částku. Tomu se říká nájem.

Nájemné lze platit pravidelně jako každý měsíc nebo jednou za čtvrtletí. Důležitým aspektem, který je třeba poznamenat o nájemném, je to, že existuje smluvní závazek zaplatit částku, i když se podnikání v uvedeném místě z jakéhokoli důvodu nevykonává. Nájemní smlouva určí, zda je třeba zaplatit jakýkoli dodatek k již stanovenému základnímu nájemnému za jakoukoli stavbu nebo změny, které uživatel nemovitosti provede. Obvykle je dohoda uzavřena na dobu určitou, kterou je třeba po uplynutí této doby obnovit. Rovněž by mohla existovat doložka pro každoroční fixní procentuální zvýšení.

Opět je důležité poznamenat, že výdaje na příjem jako nájemné se vykazují na akruální bázi bez ohledu na to, kdy je nájemné skutečně zaplaceno. Například, pokud je nájemné placeno předem, je úměrné skutečnému času užívání nemovitosti nebo pokud nájemné není placeno do konce roku, nájemné se vykazuje na akruální bázi, i když nemusí být skutečně zaplaceno.

Závěr

Je důležité zjistit, zda je konkrétní výdaj příjmovým výdajem nebo ne. Tyto jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty a přímo určují zisk nebo ztrátu při výpočtu v určitém období. Následující funkce, i když nejsou vyčerpávající, pomáhají určit, zda konkrétní výdaje lze klasifikovat jako výnosy

 • Náklady se neúčtují na kapitalizaci aktiva, tj. Na nákup nového automobilu. Spíše se provádí, aby se aktivum udržovalo každý den, např. Náklady na opravy uvedeného majetku
 • V přírodě se opakuje. Výdaje na příjmy nejsou jednorázové povahy. Musí být vynaloženy buď pravidelně, nebo podle potřeby.
 • Výnos z příjmů se neúčtuje do následujícího účetního roku. Aktuální rok by byl příjemcem platby výdajů, např. Nájemného. Pokud se má v žádném případě poskytnout příplatek v příštím roce, měla by být aktivována po celou dobu trvání výhody.

V případě nesprávného zaúčtování příjmových výdajů by se položka musela vrátit, aby se odrážela ve správné podobě. To lze provést buď v běžném roce, nebo prostřednictvím úpravy období před obdobím v následujícím účetním roce.

Doporučené články

Toto je průvodce výdajovými příjmy. Zde diskutujeme příklady odpisů na strojní zařízení, zaplacené nájemné a náklady na práci atd. Další informace naleznete také v našich dalších doporučených článcích -

 1. Příklady účetního výkaznictví
 2. Příklad výkazu nerozděleného zisku
 3. Příklad pružnosti poptávky
 4. Příklad ceny prodaného zboží
 5. Typy a příklady zvláštního deníku
 6. Kompletní průvodce po vzorci pružnosti poptávky

Kategorie: