Co je Six Sigma?

Six Sigma je sada technik řízených metodikou kontroly kvality a zaměřuje se především na identifikaci a eliminaci chyb. Jeho cíle pro šest směrodatných odchylek mezi průměrem a nejbližším detailním limitem. Používá se pro detekci, kontrolu a správu variace. Organizace přijímají přístup Six Sigma z důvodu přílišné konkurence ke zvýšení jejich účinnosti a neustálému zlepšování výkonu. Tento jedinečný princip využívá k analýze dat numerické i statistické metody. Six Sigma má souvislost mezi počtem defektů na milion příležitostí a počtem standardních odchylek zjištěných ve specifikaci procesu. V tomto tématu se budeme učit o příkladech Six Sigma.

Hlavní výhoda, která zde spočívá, spočívá v tom, že systém je plně orientován na zákazníka, takže jakýkoli produkt, proces nebo služba nepřijatý konečným zákazníkem je považován za vadu kvality. Spolu s tím vylepšuje systém řízení dodavatelského řetězce a zajišťuje správné plánování a zkrácení doby provozního cyklu.

Má také několik nevýhod; Protože je program aplikován na celý systém organizace, od výroby po výrobní jednotku a také na celkové plánování, může tento přístup způsobit přísnost a rigiditu, což způsobí zpoždění. Celkový proces se zpomaluje, jak je kontrolováno každé oddělení a poté je provedeno vyhodnocení. Na druhou stranu, aby to bylo prováděno systematickým a efektivním způsobem, je třeba provést značné množství školení zaměstnanců, které by mohlo být nákladné a časově náročné současně.

Příklady Six Sigma

Six Sigma má moc transformovat organizaci a zefektivnit ji mnoha způsoby. Zaměřuje se na různé aspekty a pomáhá při dosahování správného systému řízení, minimalizaci úrovní zásob, zkrácení dodací lhůty a dosažení nejvyšší úrovně efektivity práce atd.

 • Úspěšné implementace toho lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li všichni členové týmu v organizaci spolupracovat s řádnou komunikací, delegací a zpětnou vazbou. To by zlepšilo celkovou správu a správu. Trénink je také jeho nedílnou součástí, kterou lze přizpůsobit potřebám různých oddělení a kultury skupiny.
 • Lidské zdroje přicházejí do hry, když sedí spolu, aby analyzovaly, zda jsou zaměstnanci ve správné pozici s dobrou kvalitou práce s použitím této metodiky kontroly kvality. Six Sigma umožňuje vedoucím pracovníkům na nejvyšší úrovni diskutovat o postupu zaměstnanců a přiřadit jim správnou práci pro správný výstup.
 • Důležitou otázkou je, zda má organizace nějaké další zásoby nebo má zásobu zásob. Tím se dotčená strana uvede do práce a sníží se nadměrné úrovně zásob ve skladu s řádnou správou a účetnictvím. Tým poté naplánuje způsoby, jak snížit zásoby tím, že bude komunikovat v rámci oddělení.
 • Dalším příkladem Six Sigma je to, že povzbuzuje vedoucí pracovníky k brainstormingu o nových a inovativních nápadech pro růst společnosti, aby zajistili zlepšení. Hlavním cílem není opakovat žádné chyby s ohledem na předchozí pokrok a návrhy.
 • Tato metodika umožňuje zkrátit dobu potřebnou k tomu, aby produkt dorazil k zákazníkovi, protože byla zadána objednávka, aby se vyhovělo potřebám zákazníka. Díky tomu by byl tento proces mnohem rychlejší a zvýšením hodnoty značky tím, že by byli zákazníci spokojeni.
 • Pro implementaci Six Sigma je vyvinuto mnoho různých typů grafů a grafů. Někteří z nich jsou; afinitní diagram, histogram, Paretovy diagramy, regresní analýza atd.
 • Afinitní diagram - Nástroje afinitního diagramu pomáhají procesu šesti sigma tak, že vybírá a vybere nejlepší alternativu ze všech technik a nápadů. Jsou předkládány lidmi organizace. Poté, co shromáždí velké množství dat ze všech zdrojů, pak spojí nejživotaschopnější myšlenky a problémy
 • Histogram - Jedná se o další velmi důležitý nástroj, který shromažďuje, organizuje a poté přesně distribuuje přidělená data ve formě sloupců, čar a grafů. Histogram se používá pro reprezentaci pouze jedné proměnné, na rozdíl od jiných grafů. Pomáhá při výběru, která část struktury způsobuje zpoždění, a proto je její oprava prováděna co nejpřesnějším možným způsobem
 • Regresní analýza - Jedná se o statistický nástroj, který odhaduje a tedy chápe vztah mezi proměnnou a konečně kreslí vzorec ze vstupu. Tento model pomáhá při analýze toku, a proto plánuje práci odpovídajícím způsobem pro hladké fungování
 • Pareto Chart - Toto je další velmi důležitý příklad Six Sigma a používá se k podrobné zprávě o příčinách různých chyb, ke kterým v systému došlo. Jakmile je problém krátký, lze řešení snadno vyřešit. Pomůže také snížit úsilí při hledání nejvhodnějšího řešení.

Existuje několik důvodů, proč by se společnost měla řídit projektem Six Sigma. Se zvyšujícími se náklady, konkurencí i složitými procesy se musí účinnost zvyšovat stejným tempem. Bylo také pozorováno, že v dnešní době je potřeba řešení na plný úvazek. Nejlepším způsobem řešení je neustálé školení a minimalizace variací. Existuje mnoho příkladů toho, jak používat levné a šikovné každodenní materiály, recyklovat materiály, zvyšovat rychlost každého cyklu, snižovat a následně odstraňovat závady továrny.

Six Sigma celkově zvýší spokojenost zákazníků a služby zákazníkům, protože kvalita produktu se výrazně zvýší. Bude to přímo prospívat organizaci všemi pozitivními způsoby. Tyto nástroje zlepšují celé fungování organizace a mají také velmi silný dopad na každé oddělení, ať už jde o výrobní jednotky, servisní jednotky, účetnictví nebo lidské zdroje. Nejčastěji používanou metodou této techniky je DMAIC, a to definování, měření, analýza, zlepšování a kontrola. Aby toho bylo dosaženo, což povede k efektivní práci, bude proces vyžadovat měřitelná a definovaná data.

Doporučené články

Toto byl průvodce příklady Six Sigma. Zde jsme diskutovali několik příkladů Six sigma, které mohou zlepšit celkovou správu a správu. Další informace naleznete také v následujícím článku -

 1. Lean Six Sigma Black Belt (Certified)
 2. Top 5 štíhlých nástrojů Six Sigma Concepts
 3. 6 lekcí získaných z Lean Six Sigma
 4. Metodika projektového řízení
 5. Charta projektu Six Sigma Složky | Strukturování

Kategorie: