Přehled životního cyklu služeb ITIL

Na tomto neustále se měnícím trhu je potřeba jakékoli organizace držet krok s vyvíjejícími se změnami a rychle je přizpůsobit tak, aby poskytovala špičkové služby svým zákazníkům, a to neustálým zlepšováním strategie a designu služeb, které zvýší hodnotu a využití služby mezi nimi. To je přesně to, co ITIL Service Lifecycle nabízí.

ITIL Service Lifecycle je rámec sestávající z procesů pro efektivní správu životního cyklu služeb jakéhokoli produktu nebo služby nabízené organizací.

Přestože se jedná o přístup k řízení IT služeb (ITSM), může ji jakákoli organizace použít bez ohledu na svou velikost k řízení celého životního cyklu nejen IT služeb, ale i jakékoli služby, kterou nabízí. Životní cyklus služeb pomáhá zlepšit techniku ​​správy služeb pomocí pěti procesů k dosažení lepšího obchodního výkonu.

Fáze životního cyklu služeb ITIL

ITIL Service Lifecycle je rozdělen do pěti fází / fází, aby podpořil obchodní transformaci a růst sestávající z 26 procesů, které se řídí osvědčenými postupy při implementaci IT Service Management (ITSM).

  1. Strategie služeb
  2. Návrh služeb
  3. Přechod služby
  4. Provoz služby
  5. Neustálé zlepšování služeb

Každá fáze se skládá ze souboru procesů, klíčových principů, rolí, činností a měřítek výkonu souvisejících s touto fází ITSM. Také všech těchto pět fází je na sobě závislých na vstupech a zpětné vazbě, což pomáhá udržovat pravidelnou kontrolu životního cyklu služeb, aby se zajistilo, že jak se obchodní poptávka mění s potřebou zákazníka, mohou se služby přizpůsobit a efektivně na ně reagovat.

Pojďme projít tyto fáze jeden po druhém:

1) Strategie služeb -

Tato fáze pomáhá při navrhování strategie založené na současném tržním scénáři a obchodní perspektivě pro IT služby nabízené společností, poskytovat nákladově efektivní řešení pro správu služeb, aniž by byla ohrožena kvalita služeb nabízených zákazníkům. Funguje tak, že rozumí zákazníkům, druh IT služeb, které musí být nabízeny, související náklady, potřebné zdroje a schopnosti potřebné k jejich dosažení, aby mohla být stanovena účinná strategie sloužící zákazníkům.

2) Návrh služby -

Po stanovení strategie obsluhy zákazníků je druhým krokem zpracování návrhu, který byl naplánován v předchozí fázi. K dosažení cílů stanovených pro prosperitu podniku je nutné provést návrh. Rozsah procesu tedy zahrnuje navrhování nových služeb a práci na starých stávajících, aby se zlepšily pomocí nově vytvořené strategie služeb. Tento proces by vyžadoval, aby obchodní analytici a odborníci v oblasti IT uspokojili potřeby zákazníků nákladově efektivním způsobem pomocí nové modifikované architektury a technologií pro navrhování nových služeb. Rovněž systém správy IT služeb a nástroje pro správu starých služeb a jejich modifikace potřebné k uspokojení očekávání zákazníka.

3) Přechod služby -

Tento proces zajišťuje, že nové změny a úpravy jsou účinně začleněny do životního cyklu služby, aniž by došlo k narušení ostatních stávajících služeb nebo procesů. Provádí se dobře koordinovaným způsobem pomocí nákladově efektivních opatření a zdrojů. Díky přechodu na služby je vytvořený design testován a implementován v životním cyklu produktivním způsobem, který spočívá ve všech rizicích a způsobech plánování, jak je zvládnout, aby zákazníkům poskytl požadovanou hodnotu a kvalitu služeb. Tato fáze tedy řídí přechod a procesy s ním související tím, že řeší provedené změny a jejich dopad na služby tak, aby splňovaly očekávání uživatelů.

4) Provoz služby -

Po dokončení převodu služeb poskytuje fáze provozu služeb tyto služby cíleným zákazníkům. Proto je v této fázi cíl efektivního poskytování služeb dosažen spolehlivostí, přičemž je rovněž zajištěna kontrola nákladů a případných rizik. Provádí činnosti a procesy potřebné k poskytování optimálních služeb zákazníkům a udržování spokojenosti uživatelů sledováním každodenních činností systému s cílem řešit případné selhání služby, ke kterým by mohlo dojít na konci uživatele. Reaguje na požadavky uživatelů, vede je k používání služeb tak, aby na jejich konci proběhla hladce a napravila všechny problémy, které mohou nastat při používání služby.

5) Neustálé zlepšování služeb -

Neustálé zlepšování služeb se řídí standardy kontroly kvality, v souladu s konceptem neustálého zlepšování přijatého v ISO 20000. Jeho cílem je nabídnout mechanismus pro zefektivnění a hodnotu služeb IT prostřednictvím neustálé zpětné vazby a zlepšování jejich úrovní služeb a technologií implementovaných za účelem poskytování služeb. Průběžné hodnocení také pomáhá nejen odstranit stávající zátarasy z projektu, ale také je mnohem zlepšit a v souladu s požadavky zákazníků, protože vždy existuje prostor pro vývoj v oblasti IT služeb a produktů.

V průběhu výše uvedených fází může společnost posoudit, kde chybí. Potřebují přepracovat svou strategii služeb? Je to tak, že poskytování služeb není v souladu s požadavkem zákazníka? Nebo je to nesplnění optimální úrovně služeb, které nabízí? Ať už to může být jakýkoli důvod, lze jej úspěšně řešit, pokud společnost chápe své požadavky a implementuje výše uvedené procesy podle potřeby. Identifikujte příčinu selhání, poté vyhledejte, ve které fázi se vyskytuje, a nakonec použijte vodítko této fáze k pochopení, jak vyřešit a opravit výpadek služby. To pomůže rozvíjet obchodní perspektivu a tržní hodnotu služby a svěřit důvěru jejích zákazníků pro budoucí použití.

Proto ITIL s pěti různými fázemi životního cyklu skvěle zachytil pokyny pro procesy potřebné ke spuštění a správě životního cyklu služeb pro služby IT a jakékoli jiné služby, jakož i pro všechny druhy organizací. Zvyšuje schopnost společností uspokojovat své zákazníky efektivně a efektivně pomocí nejkvalitnějších IT služeb a činností údržby životního cyklu služeb.

Doporučené články

Toto byl průvodce životním cyklem služeb ITIL. Zde diskutujeme o pěti fázích / fázích životního cyklu služeb ITIL, které podporují obchodní transformaci a růst. Další informace naleznete také v dalších navrhovaných článcích.

  1. Rozhovory s ITIL
  2. Životní cyklus DevOps
  3. Nástroje a techniky řízení projektů
  4. Agilní nástroje pro řízení projektů
  5. Přehled životního cyklu ITIL

Kategorie: