Vzorec provozních výnosů (obsah)

 • Vzorec provozních výnosů
 • Příklady vzorce provozních výnosů (se šablonou Excel)
 • Kalkulačka provozních výnosů

Vzorec provozních výnosů

Provozní výnosy jsou tržby po odečtení přímých a nepřímých provozních nákladů. Je také znám jako provozní zisk nebo zisk před úrokem a zdaněním (EBIT). Provozní příjem je měřítkem ziskovosti, která je generována provozem. Tato ziskovost říká, kolik výnosů bude ve společnosti ziskové. Nepřímo měří efektivitu společnosti. S nárůstem provozních výnosů se také zvyšuje ziskovost hlavního podnikání společnosti. Existuje několik vzorců pro výpočet provozních výnosů v závislosti na dostupných hodnotách různých finančních prvků:

 • Provozní příjem je celkový příjem po odečtení přímých nákladů po odečtení nepřímých nákladů. Tento vzorec se používá, když jsou pro společnost k dispozici přímé a nepřímé náklady.

Operating Income = Total Revenue – Direct Costs – Indirect Cost

 • Provozní příjem je hrubý příjem snížený o odpisy snížené o provozní náklady snížené o odpisy. Tento vzorec je použitelný, když je k dispozici hodnota provozních nákladů hrubého zisku, hodnota odpisů a amortizace.

Operating Income = Gross Profit – Operating Expenses – Depreciation – Amortization

 • Provozní příjem je součet čistého výnosu, úrokových nákladů a daní. Tento vzorec se používá, když jsou k dispozici čisté příjmy společnosti spolu s úrokovými náklady a daní vybíranými na společnost a zaplacenými společností.

Operating Income = Net Earnings + Interest Expense + Tax

Příklady vzorce provozních výnosů (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe pochopili výpočet vzorce provozních výnosů.

Tuto šablonu provozních výnosů si můžete stáhnout zde - šablonu provozních výnosů

Příklad č. 1

Společnost má celkový příjem 15 000 $ a přímé náklady pro společnost jsou 2 000 USD a nepřímé náklady pro společnost jsou 3 000 USD. Nyní musíme vypočítat provozní příjem.

Řešení:

Provozní příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Provozní příjem = celkové příjmy - přímé náklady - nepřímé náklady

 • Provozní příjem = 15 000 $ - 2 000 $ - 3 000 $
 • Provozní příjem = 10 000 $

Provozní příjem společnosti je tedy 10 000 USD.

Příklad č. 2

Společnost má hrubý zisk 50 000 USD s provozním nákladem 15 000 USD, odpisová hodnota aktiv je 5 000 USD a amortizace 5 000 USD. Vypočítejte hodnotu provozního příjmu.

Řešení:

Provozní příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Provozní příjem = hrubý zisk - provozní náklady - odpisy - amortizace

 • Provozní příjem = 50 000 - 15 000 $ - 5 000 - 5 000 USD
 • Provozní příjem = 25 000 $

Provozní příjem společnosti je tedy 25 000 USD.

Příklad č. 3

Společnost má čistý zisk 100 000 USD s úrokovými náklady 15 000 $ a daněmi 20 000 $. Vypočítejte hodnotu provozního příjmu.

Řešení:

Provozní příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Provozní příjem = čistý zisk + úrokové náklady + daň

 • Provozní příjem = 100 000 $ + 15 000 $ + 20 000 $
 • Provozní příjem = 135 000 $

Provozní příjem společnosti je tedy 135 000 USD.

Příklad č. 4

Společnost s názvem BNL Pvt. Ltd chce vypočítat svůj provozní příjem za poslední 3 roky.

Níže je uveden výkaz zisku a ztráty společnosti po dobu tří let pro výpočet provozního zisku.

Řešení:

Provozní příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Provozní příjem = hrubý zisk - provozní náklady - odpisy - amortizace

Zde, odpisy = 0 a amortizace = 0

Pro rok 2018

 • Provozní příjem = 140 543 $ - 116 000 $
 • Provozní příjem = 24 543 $

Pro rok 2017

 • Provozní příjem = 121 468 - 98 820
 • Provozní příjem = 22 648 $

Pro rok 2016

 • Provozní příjem = 104 044 - 83 900
 • Provozní příjem = 20 144 $

Příklad č. 5

Výrobní společnost s názvem KML Manufacturer Pvt. Ltd chce studovat svůj výkaz zisku a ztráty po dobu tří let a chce znát provozní příjem a EPS prostřednictvím něj.

Níže jsou uvedeny tříleté výkazy příjmů.

Řešení:

Provozní příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Provozní příjem = hrubý zisk - provozní náklady - odpisy - amortizace

Pro rok 2018

 • Provozní příjem = 2 400 000 - 285 000 $ - 100 000 $ - 70 000 $
 • Provozní příjem = 1 945 000 $

Pro rok 2017

 • Provozní příjem = 1 972 400 USD - 231 000 $ - 75 000 $ - 50 000 $
 • Provozní příjem = 1 616 400 $

Pro rok 2016

 • Provozní příjem = 1 712 000 - 185 000 - 60 000 - 40 000 $
 • Provozní příjem = 1 427 000 $

Čistý příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Čistý příjem = příjem před zdaněním - rezerva na daň z příjmu

Pro rok 2018

 • Čistý příjem = 1 895 000 $ - 189 500 $
 • Čistý příjem = 1 705 500 $

Pro rok 2017

 • Čistý příjem = 1 579 400 - 157 940 $
 • Čistý příjem = 1 421 460 $

Pro rok 2016

 • Čistý příjem v roce 2016 = 1 400 000–1 140 000 USD
 • Čistý příjem v roce 2016 = 1 260 900 $

Zisk na akcii se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Zisk na akcii = čistý příjem / počet akcií

Pro rok 2018

 • Zisk na akcii v roce 2018 = 1 705 500 $ / 100 000 $
 • Zisk na akcii v roce 2018 = 17, 06 $

Pro rok 2017

 • Výdělky na akcii = 1 421 460 $ / 100 000 $
 • Výdělky na akcii = 14, 21 $

Pro rok 2016

 • Výdělky na akcii v roce 2016 = 1 260 900 $ / 100 000 $
 • Zisk na akcii v roce 2016 = 12, 61 $

Vysvětlení vzorce provozních výnosů

Provozní výnos je hrubý zisk nebo zisk vytvořený společností po odečtení provozních nákladů, který zahrnuje prodej obecných a správních nákladů, amortizaci, odpisy aktiv, nájemné, plat zaměstnanců, pojištění, provize, poštovné a provozní náklady na provozní náklady nezahrnují investice a neprovozní výnosy, daně a úrokové náklady tedy v některém vzorci, kde se používají provozní náklady, se daně přidávají do vzorce a zatímco v jiném vzorci, kde se používá hrubý zisk, se provozní náklady odečítají od hrubého zisku spolu se snížením amortizace a odpisů aktiv z hrubý zisk, který vede k provozním výnosům. A celkové příjmy mínus společnost zaplatila náklady, které mohou být přímé nebo nepřímé náklady vedoucí k provozním výnosům.

Relevance a použití vzorce provozních výnosů

Existuje mnoho způsobů využití provozních výnosů:

 • Provozní příjem se používá k měření efektivity společnosti.
 • Používá se k nalezení ziskovosti společnosti.
 • Ukazuje celkové zdraví společnosti.
 • Provozní příjem pomáhá při rozhodování společnosti.
 • Pomáhá vypočítat hodnotu EPS.

Kalkulačka provozních výnosů

Můžete použít následující kalkulačku provozních výnosů

Celkové příjmy
Přímé náklady
Nepřímé náklady
Vzorec provozních výnosů

Vzorec provozních výnosů Celkové příjmy - přímé náklady - nepřímé náklady
0 - 0 - 0 = 0

Závěr

Provozní příjem vypráví o finanční situaci společnosti, čím vyšší bude provozní výnos, ziskovější společnost bude a bude schopna splatit dluh společnosti včas. Investor sleduje provozní výnosy, protože dává představu o budoucí škálovatelnosti společnosti. Vedení některé společnosti to však zneužívá a dělá podvody změnou hodnoty výnosů a zpožděním výdajů, což je v rozporu se zásadou účetnictví GAAP.

Doporučené články

Toto byl průvodce vzorcem provozních výnosů. Zde diskutujeme o tom, jak vypočítat provozní příjem, spolu s praktickými příklady. Poskytujeme také kalkulačku provozních výnosů se šablonou Excel ke stažení. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Průvodce po vzorci čistého příjmu
 2. Příklad změny vzorce čistého pracovního kapitálu
 3. Vzorec pro tržní kapitalizaci
 4. Příklady vzorců vlastního kapitálu
 5. Jak vypočítat provozní poměr?
 6. Průvodce po vzorci hrubého příjmu

Kategorie: