Úvod do operátorů Kotlin

Následující článek uvádí přehled nejčastěji používaných operátorů v Kotlině. Operátory jsou v podstatě speciální symboly, které se používají k provádění specifických operací na operandech. Například (-) operátor se používá k provedení odčítání mezi dvěma operandy.

Příklad:

67-7 = 60

Zde 67 a 7 jsou operandy a - je operátor.

Provozovatelé v Kotlině

Níže jsou uvedeny různé typy operátorů používaných v Kotlin

1.Aritmetické operátory:

Aritmetické operátory jsou ty, které se používají k provádění základních aritmetických výpočtů, jako je odčítání, sčítání, násobení a dělení atd. V Kotlinově jednoduchém je a + b interpretován jako a.plus (b) jako volání funkce.

Kotlinské aritmetické operátory:

OperátorVýznamPříklad
+Přidejte dva operandya + b
-Odečtěte pravý operand od levého operandua - b
*Vynásobte dva operandya * b
/Rozdělte levý operand pravýma / b
%Modul - vrátí zbytek po rozdělení dvou čísela% b (zastaralé z v 1.1)

Příklad:

package com.examples
fun main (args : Array )
(
var num1 = 64
var num2 = 32
val answer : double
answer = num1 +num2
println (“sum = $answer”) // sum = 96
answer = num1 - num2
println (“diff = $answer”) // diff = 32
answer =num1 * num2
println ( “mult = $answer”) // mult = 2048
answer = num1 / num2
println ( “div = $answer”) // div = 2
answer = num1 % num2
println (“mod = $answer”) // mod = 0
)

Poznámka: Operátor + se také používá pro zřetězení řetězce, pokud se používá s řetězci.

Příklad:

package com.examples
fun main (args : Array )
(
val fname = “Laxman” val lname = “das”
val full_name = fname + “ “ + lname println (full_name) // Laxman das
)

2.Přiřazení operátoři

Operátor přiřazení se používá k přiřazování hodnot k proměnným. Hodnota po vyhodnocení na levé straně je přiřazena k proměnné na pravé straně. Kromě operátora základní = přiřazení poskytuje Kotlin širokou škálu přiřazovacích operátorů, které jsou uvedeny níže:

Operátoři přiřazení Kotlin:

OperátorPříkladEkvivalentní
+ =a + = ba = a + b
- =a- = ba = ab
* =a * = ba = a * b
/ =a / = ba = a / b
% =a% = ba = a% b

Příklad:

package com.examples
fun main (args : Array )
(
var number1 = 22 var number2 = 20 number1 + = 10 number2 % = 3
println (“Result1 = $number1”) // Result1 = 32 println (“Result2 = $number2”) // Result2 = 2
)

3.Unární operátoři:

Unární operátoři jsou ti, kteří pracují pouze na jednom operandu. Operátory Inkrement (++) a Decrement (-) jsou zkratkami x = x + 1 a x = x - 1

Kotlin Unary Operators:

OperátořiPříkladEkvivalentní
++ a+ (hodnota)
--A- (hodnota)
!!ANe (inverze)
++++ aa = a + 1
--Aa = a-1

Příklad:

package com.examples
fun main (args : Array )
(
var a = 5 var b = 10 var c = 15
negation = -a increment = ++b dec = c--
println (“Negation = $negation”) // Negation = -5 println (“Increment = $increment”) // Increment = 11 println (“Decrement = $dec”) // Decrement = 15
)

Operátory zvyšování a snižování lze použít před a za proměnnou, ale oba mají různý význam. Pokud je před názvem proměnné použit operátor přírůstku nebo úbytku, hodnota této proměnné se nejprve změní před jakoukoli jinou operací s proměnnou. Je-li operátor přírůstku nebo úbytku použit za názvem proměnné, změní se jeho hodnota po jiné operaci této proměnné.

Ve výše uvedeném příkladu je hodnota b nejprve zvýšena o 1 a poté přiřazena k proměnné 'increment', zatímco hodnota c je nejprve přiřazena k proměnné dec a poté klesá o 1.

4.Srovnávací operátoři:

Porovnání Pro porovnání obou hodnot se používají operátoři. Tito operátoři se většinou používají s if-else pro provedení specifického toku po porovnání.

Porovnání operátorů Kotlin:

OperátorVýznamVýraz
>Větší neža> b
<Méně neža <b
> =Větší než se rovnáa> = b
<=Méně než se rovnáa <= b

Příklad:

fun main (args : Array )
(
var num1 = 20 var num2 = 30
if (num1 > num2)
(
println (“greater number is $num1”)
)
else
(
println (“greater number is $num2”) //greater number is 30
)
)

5. Operátoři rovnosti a nerovnosti:

Kotlin poskytuje řadu logických operátorů a tito operátoři rovnosti a nerovnosti vracejí booleovskou hodnotu v závislosti na výsledku srovnání. Tito operátoři hrají důležitou roli v toku programové logiky porovnáním hodnot a podle toho se přesunou do toku.

Kotlinova rovnost a nerovnost Operátoři:

OperátořiVýznamVýraz
! =Nerovná sea! = b
==Je rovnýa == b

Příklad:

fun main (args : Array )
(
var a = 3
var b = 6
println (a==b) //false println (a!=b) // true
)

6.Logičtí operátoři:

Kotlin poskytuje níže uvedené 3 logické operátory, které vracejí booleovské hodnoty buď true nebo false.

Logické operátory Kotlin:

OperátořiVýznamVýraz
&&Pravda, pokud jsou všechny hodnoty pravdivéa && b (což znamená a a b)
||Pravda, pokud je některá z hodnot pravdiváa || b (což znamená a nebo b)
!Pravda, pokud je hodnota nepravdivá!a (což není a)

Příklad:

fun main (args : Array )
(
var a = 20 var b = 4 var c = -8
val answer : Boolean
answer = (a>b) || (b )
fun main (args : Array )
(
var a = 20 var b = 4 var c = -8
val answer : Boolean
answer = (a>b) || (b )

7. Provozovatel:

V jazyce Kotlin se operátor In používá ke kontrole, zda je daný objekt ve sbírce, nebo ne.

Kotlin in Operators:

OperátořiVýznamVýraz
vJe dárek ve sbírce ba in b
Ne vNení přítomen ve sbírce ba! in b

Příklad:

fun main (args : Array )
(
val array = intArrayOf(10, 20, 30, 40) If (20 in array)
(
println (“yes 20 is present in array”) // yes 20 is present in array
)
else
(
println (“no 20 is not present in array”)
)
)

8. Operátor dosahu:

Kotlin používá operátor rozsahu k vytvoření řady hodnot. Tento operátor je velmi užitečný při práci se smyčkami. Není nutné definovat každou hodnotu, pokud je sekvenční, je lepší použít zkratku a definovat rozsah určující nejnižší a nejvyšší hodnotu.

Provozovatelé Kotlin Range:

OperátorVýznamVýraz
. .Pokud je i v rozmezí od a do bPro (i v a .b)

Příklad:
fun main (args : Array )
(
for (i in 1..10)
(
println (“value of i is $i”) // value of i is 1
) //value of i is 2 till value of i is 10
)

9.Indexed Access Operator:

Operátoři indexovaného přístupu se používají k přístupu k jakékoli hodnotě určitého indexu v poli. V Kotlinově poli začíná index 0.

Indexovaný přístup Kotlin Provozovatelé:

OperátořiVýznam
a (i)Získat hodnotu v indexu „i“ v poli „a“
a (i) = bNastavte hodnotu b na index 'i' pole 'a'

Příklad:

fun main (args : Array )
(
val array = intArrayOf(10, 20, 30, 40, 50) var value = array(1) println(“value at index 1 is $value”) //value at index 1 is 20
array(1) = 90
println (“recent value at index 1 is $array(1)”) //recent value at index 1 is 90
)

10.Bitwise Operators:

Stejně jako jiné programovací jazyky, např. C, C ++, Java, Kotlin nemá žádné bitové operátory. Má různé funkce, které pracují pro bitové operace.

Operátoři Kotlin Bitwise:

FunkceVýznam
shlPodepsaný posun doleva
svPodepsaný posun doprava
ushrNepřiřazený posun doprava
aBitově a
neboBitově nebo
xorBitwise xor
invBitová inverze

Příklad:

fun main (args : Array )
(
var a = 12 var b = 10
val result1 : Int val result2 : Int
result1 = a and b result2 = a or b
println (“final result of and operation is $result1”) // final result of and operation is 8
Println (“final result of or operation is $result2”) // final result of or operation is 14
)

Doporučené články

Toto byl průvodce operátory Kotlin. Zde diskutujeme různé operátory používané v kotlinu s jejich příklady. Další informace naleznete také v dalších navrhovaných článcích -

  1. Co je Kotlin?
  2. R Operátoři
  3. Rozhovor s Kotlinem
  4. Úvod do instalace Kotlin

Kategorie: