Vzorec ukazatelů rentability (obsah)

 • Vzorec ukazatelů rentability
 • Příklady vzorců ukazatelů rentability (se šablonou Excel)

Vzorec ukazatelů rentability

Ziskovost, jak název napovídá, je měřítkem zisku, který podnik generuje. Ukazatele rentability jsou tedy v zásadě finančním nástrojem, který nám pomáhá měřit schopnost podniku vytvářet výdělek, vzhledem k úrovni výdajů, které vznikají. Tyto ukazatele berou v úvahu různé prvky výkazu zisku a ztráty a rozvahy, aby analyzovaly, jak podnikání dosáhlo. Čím vyšší je hodnota těchto ukazatelů ve srovnání s konkurencí a trhem, tím lepší je výkonnost firmy.

Existují různé typy ukazatelů ziskovosti. Uvidíme všechny tyto poměry jeden po druhém:

 • Ukazatele marže zisku: Tyto ukazatele porovnávají různé zisky podniku (hrubý zisk, provozní zisk, čistý zisk atd.) S jeho prodejem.

Gross Profit Margin = (Gross Profit / Sales) * 100

Hrubý zisk = tržby - COGS

Operating Profit Margin = (Operating Profit / Sales) * 100

Provozní zisk = Zisk před úrokem a zdaněním (EBIT) = Prodej - COGS - Provozní náklady

Net Profit Margin = (Net Income / Sales)* 100

 • Návratnost aktiv: Tento poměr nám v podstatě říká, že jaký je výnos, který podnik generuje, s uvedením úrovně aktiv, které podnik má.

Return on Assets = (Net income / Assets)* 100

 • Návratnost vlastního kapitálu: Tento poměr měří úroveň návratnosti, kterou podnik vytváří za každý dolar, který do něj vložil investor. V podstatě tedy srovnává příjem s vlastním kapitálem, který investoři investovali.

Return on Equity = Net Income / Shareholder's Equity

Příklady vzorců ukazatelů rentability (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe porozuměli výpočtu vzorce rentability.

Tuto šablonu ziskovosti vzorců Excelu si můžete stáhnout zde - šablonu vzorců ziskovosti vzorce Excel

Vzorec ukazatelů rentability - Příklad č. 1

Společnost ABC Inc. má ve své rozvaze následující položky. Vypočítejte rovnici poměru ziskovosti.

Nyní vypočtěte poměr ziskovosti pomocí vzorce.

1. Hrubá zisková marže:

Hrubá zisková marže se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Hrubá zisková marže = (hrubý zisk / prodej) * 100

 • Hrubá zisková marže = (400 $ / 1 000) * 100
 • Hrubá zisková marže = 40%

2. Provozní zisková marže:

Provozní zisková marže se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Marže provozního zisku = (provozní zisk / prodej) * 100

 • Provozní zisková marže = (200 $ / 1000 $) * 100
 • Provozní zisková marže = 20%

3. Čistá zisková marže:

Čistá zisková marže se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Čistý ziskový zisk = (čistý zisk / prodej) * 100

 • Čistý ziskový zisk = (140 $ / 1000 $) * 100
 • Čistý ziskový zisk = 14%

4. Návratnost aktiv

Návratnost aktiv se počítá pomocí vzorce uvedeného níže

Návratnost aktiv = (čistý zisk / aktiva) * 100

 • Návratnost aktiv = (140 $ / 1 000) * 100
 • Návratnost aktiv = 14%

5. Návratnost vlastního kapitálu:

Návratnost vlastního kapitálu se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Návratnost vlastního kapitálu = čistý příjem / vlastní kapitál

 • Návratnost vlastního kapitálu = 140 $ / 700 $
 • Návratnost vlastního kapitálu = 20%

Vzorec ukazatelů rentability - Příklad č. 2

Podívejme se na tento příklad odvětví, abychom lépe porozuměli vzorci ukazatelů rentability. Jako příklad jsem vzal Tata Motors:

Výkaz zisku a ztráty:

Rozvaha:

Akciový kapitál:

Zdrojový odkaz: https://in.finance.yahoo.com/quote/TTM/financials?p=TTM

S pomocí rozvahy a výkazu zisku a ztráty máme pro rok 2018 následující informace:

Nyní vypočtěte poměr ziskovosti pomocí vzorce.

1. Hrubá zisková marže:

Hrubá zisková marže se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Hrubá zisková marže = (hrubý zisk / prodej) * 100

 • Hrubá zisková marže = (1 259 786 700 $ / 2 942 425 700) * 100
 • Hrubá zisková marže = 42, 81%

2. Provozní zisková marže:

Provozní zisková marže se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Marže provozního zisku = (provozní zisk / prodej) * 100

 • Provozní zisková marže = (117 875 100 USD / 2 942 425 700) * 100
 • Provozní zisková marže = 4, 01%

3. Čistá zisková marže:

Čistá zisková marže se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Čistý ziskový zisk = (čistý zisk / prodej) * 100

 • Čistý ziskový zisk = (90 913 600 USD / 2 942 425 700) * 100
 • Čistý ziskový zisk = 3, 09%

4. Návratnost aktiv

Návratnost aktiv se počítá pomocí vzorce uvedeného níže

Návratnost aktiv = (čistý zisk / aktiva) * 100

 • Návratnost aktiv = (90 913 600 $ / 3 313 505 100) * 100
 • Návratnost aktiv = 2, 74%

5. Návratnost vlastního kapitálu:

Návratnost vlastního kapitálu se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Návratnost vlastního kapitálu = čistý příjem / vlastní kapitál

 • Návratnost vlastního kapitálu = 90 913 600 USD / 954 279 100 USD
 • Návratnost vlastního kapitálu = 9, 53%

Co si pamatovat

 • Nemůžeme se spoléhat pouze na hrubé ziskové marže a nebude nám to říkat pravý příběh. Protože hrubá marže nezahrnuje provozní náklady, může to být někdy zavádějící. Například podnikání může mít dobré hrubé marže, ale kvůli vysokým provozním nákladům není čisté ziskové rozpětí tak dobré.
 • Přestože nám poměr ziskovosti pomáhá analyzovat obchodní výkonnost, jsou tyto ukazatele všeobecně srovnatelné. Společnosti působící v různých průmyslových odvětvích mají odlišný způsob fungování a různé výdaje. Například čisté ziskové rozpětí IBM nelze srovnávat se Starbucks.
 • Podobně snížení čistého ziskového rozpětí není vždy špatné pro podnik, který je v rostoucí fázi. Někdy se podnikání vzdává svých zisků a marže a dává zákazníkům obrovské slevy, aby zvýšilo svou přítomnost v tomto odvětví a zákazníkům.
 • Podniky mohou uměle zvyšovat návratnost čísla aktiv snížením svých aktiv v rozvaze. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je výběr jiné metody odpisování ve srovnání s konkurencí. Například, pokud společnost A používá lineární metodu odpisování a B používá metodu dvojitého klesání, B bude mít na začátku vyšší ROA a na konci nižší RO ve srovnání s A
 • Někdy mají společnosti sezónní prodej a příjem se může podle toho lišit. Proto je vždy vhodné porovnat rentabilitu společnosti s její výkonností ve srovnání se stejným obdobím loňského roku

Relevance a použití vzorce rentability

Vzorec ukazatelů rentability je jedním z klíčových nástrojů finanční analýzy. Každý chce pěstovat své těžce vydělané peníze a nebude chtít investovat do podniků, které nejsou zdravé. Ukazatele rentability pro ně představují finanční metriku, která posuzuje schopnost podniků dosahovat zisků a být považována za hodnotnou investici.

Investoři, portfolio manažeři a dokonce i lidé, kteří nejsou dobře obeznámeni s finančními znalostmi, mohou pomocí tohoto nástroje učinit informované rozhodnutí o výkonnosti společností, do kterých chtějí investovat. Na stejné úrovni může vedení společnosti také podnikat obchodní rozhodnutí, jako je expanze, diverzifikace atd., Aby mohli zlepšit svoji ziskovost.

Doporučené články

Toto byl průvodce vzorcem rentability. Zde diskutujeme, jak vypočítat ukazatele ziskovosti spolu s praktickými příklady a stahovatelnou šablonou Excel. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Jak vypočítat amortizaci?
 2. Kalkulačka pro CAPM Formula
 3. Příklady vzorce EOQ
 4. Vzorec období návratnosti

Kategorie: